VNREP Team 5 điều: Những góc nhìn cần phải biết

VNREP Team 5 điều: Những góc nhìn cần phải biết

vË trí dñ án The Arena Cam Ranh

Đưãc đ§u tư xây dñng bßi chç đ§u tư Tr§n Thái Cam Ranh dñ án The Arena Cam Ranh https://vnrep.com/the-arena/ đưãc đ·t kó vÍng vÁ sau s½ trß thành S£n ph©m dñ án cça trung tâm Bãi Dài, đóng góp thúc đ©y gia tăng trË giá tài chính të ngành du lËch biÃn, ĐÓng thÝi Giúp cçng cÑ và bi¿n đÕi diÇn m¡o xa l¡, kh³ng đËnh vË trí cça thành phÑ Cam Ranh trên thË trưÝng BDS ViÇt Nam.

vË trí condotel The Arena Cam Ranh ß đâu? thà k¿t nÑi giao thông të dñ án The Arena Nha Trang v­y nào? kh£ năng phát triÃn ra sao? dñ án có Nhïng h¡ng måc nào đang đưãc chú ý thñc hiÇn? Là Nhïng câu hÏi có đưãc thå chú trÍng lÛn të bên Quý khách hàng.

ĐÑi vÛi bài vi¿t này, Nhïng chuyên gia VNREP s½ l§n lưãt chia s» Nhïng thông tin vÁ dñ án The Arena Cam Ranh đ¿n Quý khách, hi vÍng Các Quý khách đang có sñ quan tâm tÛi dñ án du lËch nghÉ dưáng ß khu này có thà tham kh£o thêm.

vË trí dñ án The Arena Cam Ranh

The Arena Cam Ranh là dñ án đưãc áp dång ĐÑi vÛi vË trí to¡ l¡c t¡i lô 14D, ©n chéa m·t tiÁn đưÝng NguyÅn t¥t thành, thành phÑ Cam Ranh, tÉnh Khánh Hòa. không chÉ có vË trí đ¯c đËa, dñ án còn t¡o vË trí “tña sơn hưÛng thu÷” khi hiÇn hïu là 500m đưÝng bÝ biÃn t¡i bãi Dài xinh đ¹p.

VÛi Nhïng nét đ¹p hoang sơ thơ mÙng, bãi cát tr¯ng phau, cùng dòng nưÛc xanh ng¯t mát lành, bãi Dài là mÙt ch× đ¿n tuyÇt mù cho Các kó nghÉ, gi£i trí, cũng như thư giãn vô cùng hiÇu qu£ mà Nhïng du khách có kh£ năng gi£i to£ Nhïng căng th³ng mÇt mÏi dưÛi Nhïng ngày dài khi¿n v¥n đÁ.

M·t khách, ĐÑi vÛi vË trí có m·t giáp đưÝng NguyÅn t¥t ra The Arena Cam Ranh l¡i t¡o thà áp dång g¯n k¿t giao thông vô cùng nhanh chóng và thu­n lãi, đơn gi£n cho v¥n đÁ liên k¿t vùng tÛi Các khu vñc xung quanh.

Đây còn là con đưÝng huy¿t m¡ch vô cùng trÍng điÃm Giúp g¯n k¿t të 2 thành phÑ lÛn m¡nh là Cam Ranh và Nha Trang, cùng vÛi sñ xây lÛn Nhïng lo¡i hình giao thông, mà không chÉ có đưÝng bÙ, đưÝng s¯t, ngay c£ Nhïng tuy¿n đưÝng hàng đëng l«n đưÝng thu÷ cũng đang đưãc chú trÍng thñc hiÇn.

Të dñ án The Arena Cam Ranh, Quý khách hàng có kh£ năng mau chóng ti¿p c­n ĐÑi vÛi sân bay quÑc tiÅn Cam Ranh, chÉ VÛi quãng đưÝng 3km. nhÝ đ¥y, v¥n đÁ ti¿p c­n đ¿n vùng biÃn Bãi Dài, The Arena Cam Ranh đÁu khá thu­n lãi, Khi¿n Các du khách t¡o thà ti¿t kiÇm đưãc tÑi đa thÝi gian khi tìm ki¿m mÙt nơi nghÉ dưáng hãp, thú vË là Nhïng du khách quÑc tiÅn.

M·t khác, vË trí condotel The Arena Cam Ranh còn r¥t giàu tiÁm lñc, lúc tÍa l¡c ngay vË trí trung tâm cça phát triÃn cça du lËch sinh thái nghÉ mát biÃn, ß B¯c bán đ£o Cam Ranh. v¥n đÁ quy ho¡ch t¡i đây đã đưãc chính phç phê duyÇt và đang đưãc dÑc séc triÃn khai phát triÃn, do đó, tiÁm năng xây dñng du lËch và đ·c biÇt du khách thưÝng xuyên là đ·c biÇt hiÇu qu£.

dña sß hïu cung đưÝng NguyÅn thiÇn nên huy¿t m¡ch, Quý khách hàng có kh£ năng dÅ dàng đi đ¿n Nhïng khu như: sân bay quÑc tiÅn Cam Ranh, chÉ ĐÑi vÛi 3 phút. The Arena Cam Ranh đ¿n trung tâm thành phÑ Cam Ranh m¥t cái 15 phút, ti¿p c­n trung tâm thành phÑ Nha Trang, VÛi thÝi gian kho£ng 30 phút.

ß vË trí này, Quý khách cũng có kh£ năng linh ho¡t k¿t nÑi tÛi Các đËa đáng du lËch nÕi ti¿ng b­c nh¥t khu, có kh£ năng nh¯c tÛi 1 sÑ đáng lam th¯ng c£nh tuyÇt đ¹p như: đ£o Bình Ba, đ£o Bình Hưng, bán đ£o Bình L­p, khu vui chơi gi£i trí Sealife, khu vñc b£o tÓn tñ th¿ Hòn Bà, chùa Ðc Të Vân...

Thông tin dñ án The Arena Cam Ranh

Ngoài viÇc sß hïu 1 vË trí đ¯c đËa, ngay t¡i khuôn viên nÙi khu vñc Các h¡ng måc condotel Cam Ranh còn đưãc quy ho¡ch đ·c biÇt bài b£n và chi ti¿t, đưãc sí dång mÙt mô hình nghÉ ngơi di chuyÃn theo mÙt cách hoàn toàn xa l¡ riêng biÇt

K¿t thích hãp ĐÑi vÛi gi£i trí lÅ hÙi sôi đÙng TrưÛc tiên ß Cam Ranh, dñ án The Arena Nha Trang đưãc triÃn khai thñc hiÇn ĐÑi vÛi tÕng diÇn tích là 29,3 ha.M­t đÙ xây dñng cñc kó th¥p, chÉ chi¿m t§m 17%, đa ph§n diÇn tích đưãc sí dång cho v¥n đÁ c¥u trúc và quy ho¡ch Các lo¡i hình gi£i trí và nghÉ dưáng ĐÑi vÛi sñ hiÇn hïu cça: condotel, khách s¡n, trung tâm kinh doanh đưãc thi¿t k¿ ĐÑi vÛi chu©n và ch¥t SÑ lưãng 5 sao.

Tham gia xây Nhïng h¡ng måc ß dñ án The Arena Cam Ranh còn có 1 sÑ thương hiÇu nÕi ti¿ng như: Đơn vË thi¿t k¿ Finko, đơn vË tư v¥n giám sát Artelia, chç th§u xây yên Phong, đơn vË qu£n lý v­n hành: T­p Đoàn Absolute Hotels Services (AHS), ngân hàng đÑi tác tham gia b£o lãnh condotel The Arena Cam Ranh: Vietinbank,...

Các h¡ng måc phát triÃn t¡i dñ án du lËch nghÉ ngơi này đưãc khßi công thñc hiÇn vào quý 3/2017. Dñ sáng tÛi kho£ng cuÑi 5 2019 này, chç đ§u tư The Arena Cam Ranh s½ ti¿n hành bào giao Nhïng S£n ph©m ß đây tÛi tay Quý khách.

Quý khách hàng đang có sñ chú ý vÁ Nhïng dñ án du lËch nghÉ dưáng ß khu vñc Cam Ranh – Khánh Hoà t¡o kh£ năng tham kh£o thêm Nhïng chç đÁ liên thà đưãc biên so¡n bßi VNREP vÁ dñ án The Arena Cam Ranh nh±m t¡o thêm nhiÁu thông tin giá trË.