ở can ho Sunshine Diamond River SaleReal có gì?

ở can ho Sunshine Diamond River SaleReal có gì?

Đưãc nào khi đ§u tư vào dñ án Sunshine Diamond River?

Sunshine Diamond River là dñ án mÛi trong sÑ 5 2019 cça thË trưÝng BDS khu vñc Nam, dưÛi dñ án Sunshine City Sài Gòn thì đây là S£n ph©m thé 2 cça https://duankhunam.com/du-an/sunshine-diamond-river/ t­p đoàn Sunshine Group t¡i chi¿n lưãc " Nam ti¿n " trong lĩnh vñc ho¡t đÙng cça mình. HiÇn ß, căn hÙ Qu­n 7 đang nh­n đưãc r¥t các sñ quan tâm të phía chç đ§u tư.

Bài vi¿t sau đây, SaleReal Team s½ TÕng quát thông tin vÁ dñ án Sunshine Diamond River và Nh­n xét Nhïng nguyên do Vưãt b­c mà Khách hàng đëng nên bÏ qua dñ án Sunshine Group t¡i khu Qu­n 7 l§n này.

vË trí tÍa l¡c đơn gi£n cça chung cư Sunshine Diamond River

mÙt trong sÑ Các dñ án t¡o vË trí vàng cça Sunshine Group, dñ án Sunshine Diamond River tÍa l¡c ngay m·t tiÁn đưÝng Đào Trí, phưÝng Phú Thu­n, Qu­n 7, thành phÑ HÓ Chí Minh. sß hïu khu đ¥t rÙng 11.2 hecta n±m trên vË trí đ¯c đËa này, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 trß ra trÍng điÃm cça r¥t nhiÁu Quý khách hàng l«n chç đ§u tư chú ý.

bßi vì khu vñc này đang t¡o thå xây dñng th§n tÑc nh¥t t¡i khu bên Nam Sài Gòn, thé nh¥t đ¥y là giao thông Cơ sß h¡ t§ng, thå hình ra cça hàng lo¡t nút giao thông trong thành phÑ đang đưãc nh¥n m¡nh khá lÛn. NÕi b­t ngay ß Qu­n 7, ban điÁu phÑi giao thông đã mÛi lên k¿ ho¡ch cho triÃn khai dñ án giao thông Mũi Đèn ĐÏ tÛi khu đô thË m¡nh Phú Mù Hưng, đây là tuy¿n đưÝng giao thông huy¿t m¡ch đóng vai trò cho nÁn kinh t¿ xây dñng cça Qu­n 7 và khu vñc Nam nh¯c cùng chung vÁ sau.

ĐÓng thÝi, khá các dñ án giao thông të Các Qu­n lân c­n nÑi VÛi trung tâm hành chính Phú Mù Hưng đã và đang đưãc thi công lÛn m¡nh như dñ án c§u NguyÅn Khoái b¯t të Qu­n 4 sang Qu­n 7, dñ án c§u Thç Thiêm 4 b¯t të khu đô thË mÛi Thç Thiêm sang Qu­n 7, cũng të khu vñc Nam Sài Gòn đó là dñ án c§u PhưÛc Khánh nÑi ĐÑi vÛi huyÇn Nhơn Tr¡ch, ĐÓng Nai. Tuy Các dñ án giao thông vëa mÛi nh¯c hơn v«n chưa di chuyÃn vô ho¡t đÙng nhưng v«n t¡o thà th¥y të vài năm qua ß Qu­n 7 có thå bi¿n đÕi khá chóng m·t dña Nhïng tuy¿n đưÝng cũ như NguyÅn Văn Linh, NguyÅn ThË Th­p, NguyÅn Hïu ThÍ, Huónh T¥n Phát, Lê Văn Lương, Phú Thu­n, Đào Trí,... Mà khu vñc phía Nam Sài Gòn đã trß nên tâm điÃm cça r¥t nhïng ông lÛn trên ngành b¥t đÙng s£n tìm đ¿n triÃn khai khá nhïng Dòng s£n ph©m mang l¡i tên tuÕi cça mình.

cùng vÛi đ¥y, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 còn đưãc thëa hưßng tÑ ch¥t thiên nhiên đơn gi£n dña n±m g§n sông Sài Gòn và giáp ĐÑi vÛi r¡ch Bà BưÛm, chánh vì tÑ ch¥t này mà lúc Khách hàng sÑng ß đây s½ đưãc t­n hưßng khí h­u dÅ chËu nhÝ gió sông thÕi vô. Tuy nhiên, vÁ viÇc thçy triÁu dâng d«n đ¿n tình tr¡ng ng­p úng là tÑ ch¥t s½ đëng thà tránh khÏi n¿u đưÝng Đào Trí thuÙc tuy¿n đưÝng th¥p trũng. Nhưng Quý khách cũng không nên lo l¯ng quá do bßi UBND Qu­n 7 đã đËnh lÑi quy ho¡ch và chu©n mñc bË chào rÙng đưÝng Đào Trí VÛi lÙ giÛi rÙng trên 40m.

cơ sß v­t ch¥t hoàn thiÇn mà dñ án Sunshine Diamond River ©n chéa

tÍa l¡c đËa th¿ thuÙc cÑt lõi cça khu Nam đã mang đ¿n sñ tiÇn lãi khá lÛn cho Khách hàng vÁ sau, điÃn hình VÛi sñ hình thành cça khu đô thË Phú Mù Hưng, là khu đô thË NÕi b­t hiÇn đ¡i nh¥t thành phÑ HÓ Chí Minh, të khi t¡o sñ xu¥t hiÇn cça nhân tÑ này kéo theo thå hoàn thiÇn vÁ cÙng đÓng ngưÝi dân văn minh, t¥t c£ đã góp m·t thay đÕi diÇn m¡o cça Qu­n 7 trong nhïng 5 trß l¡i đây.

bên c¡nh đ¥y, căn hÙ cao c¥p Qu­n 7 còn thëa hưßng đ§y đç cơ sß v­t ch¥t ngo¡i khu vñc nhÝ n±m liên k¿ ĐÑi vÛi trung tâm hành chính Qu­n 7 ĐÑi vÛi Nhïng dËch vå như giáo dåc, y t¿, kinh doanh, vui chơi, gi£i trí, ăn uÑng,... Là Nhïng tiÇn ích b­c nh¥t khu Nam Sài Gòn.

cơ sß v­t ch¥t nÙi khu dñ án Sunshine Diamond River có gì?

Ngoài viÇc thëa hưßng tiÇn nghi ngo¡i khu vñc, thå bÑ trí đ§y đç cơ sß v­t ch¥t nÙi khu të chánh chç đ§u tư Sunshine Group cũng là y¿u tÑ mà khá nhiÁu Khách hàng quan tâm.

Cå thà đ¥y là Nhïng cơ sß v­t ch¥t đem tÛi kho£ng xanh như hÇ thÑng cây xanh, vưÝn hoa ánh ki¿n, qu£ng trưÝng nưÛc, hÓ bơi Nhïng lo¡i,... K¿t hãp Các tÑ ch¥t này s½ đem tÛi cho Quý khách hàng mÙt điÁu kiÇn an cư hòa hãp ĐÑi vÛi thiên th¿, vëa xây thå thoáng đãng, dÅ chËu cho t¥t c£ dñ án Sunshine Diamond River Qu­n 7.

Cũng như chu×i trung tâm kinh doanh, ĐÑi vÛi sñ s¯p x¿p linh ho¡t nhiÁu nhãn hàng s½ Giúp đáp éng đưãc tiÇn ích mua s¯m cho Quý khách hàng đi kèm ĐÑi vÛi tiÇn nghi vui chơi, gi£i trí.

nhà hàng năm sao, không gian này đưãc c¥u trúc khá đ³ng c¥p, tiên ti¿n trong t§m ch¿ bi¿n s½ đem l¡i cho Quý khách hàng Nhïng món ăn ngon mang hương vË phong phú và phong phú.

trên đây là bài vi¿t cça đÙi nhóm SaleReal vÁ Các thông tin liên thà l¡i dñ án Sunshine Diamond River, hy vÍng bài vi¿t này s½ đem l¡i Khách hàng nguÓn tin tham kh£o hïu ích Giúp cho v¥n đÁ tìm ki¿m mÙt nơi sinh sÑng nhanh chóng và đơn gi£n trên.